O NAS

Jednostkę organizacyjną kultury w obrębie Gminy Brańszczyk powołała w 1993 r. Rada Gminy Brańszczyk. Prawną podstawą działalności Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki jest Statut, będący załącznikiem do Uchwały Rady Gminy. Ponadto ex officio upowszechnianie kultury i status animatorów kultury regulują przepisy zawarte w ustawach i rozporządzeniach Ministra Kultury oraz Regulaminie Organizacyjnym nadanym przez Dyrektora.

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku realizuje zadania z zakresu kultury, rekreacji i upowszechniania informacji poprzez:

– propagowanie walorów turystyczno-rekreacyjnych gminy;
– tworzenie warunków dla rozwoju ruchu artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem
  dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie(instrumenty dęte, instrumenty klawiszowe);
– prowadzenie działalności informacyjnej (poprzez bezpłatny dostęp do Internetu);
– organizację imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych;
– wspieranie inicjatyw społecznych i współpracę z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi
  i społecznymi w zakresie organizacji w/w imprez;
– rozwijanie zainteresowań i pasji dzieci i młodzieży.

O atrakcyjności i bogactwie oferty przygotowywanej rokrocznie przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku przekonało się już bardzo wielu mieszkańców, gości odwiedzających naszą gminę, a – za ich przyczyną – także radnych, którzy zezwalają na kontynuowanie realizowanej przez nas działalności.

Każdego, kto uczestniczył już kiedyś w którymś z naszych działań, zachęcamy do ponownego udziału. Wszystkich zaś pozostałych – serdecznie zapraszamy.