REGULAMIN SKANSENU

REGULAMIN

zwiedzania i przebywania na terenie Skansenu im. Marii Żywirskiej w Brańszczyku,
(zwanego dalej Skansenem)

Od dnia 1 czerwca 2020 Skansen zostaje otwarty dla zwiedzających, aktualnie bez możliwości zwiedzania chat (budynków) wewnątrz.

Z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne:

1) zawiesza się do odwołania zwiedzanie grupowe Skansenu (nie dotyczy to rodziny) oraz zawiesza się możliwość wypoczynku, gier i zabaw na terenach zielonych,

2) podczas zwiedzania należy zachować dystans pomiędzy odwiedzającymi oraz stosować środki ochrony zalecane przez MZ i SANEPID.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Wstęp i zwiedzanie Skansenu jest wolne od opłat.
    Skansen dostępny jest dla zwiedzających w okresie:
                                   od 15 kwietnia do 15 października w godzinach 9.00 – 18.00 oraz
                                   od 16 października do 14 kwietnia w godzinach 10.00 – 15.00.

3. Zwiedzanie w innych godzinach możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Gminnego Domu Kultury
pod nr tel. 29 679 40 45 lub e- mail gdk@branszczyk.pl.
4. Zwiedzanie wewnątrz obiektów (budynków) Skansenu, odbywa się w obecności pracownika Skansenu, przywołanie telefoniczne nr 510 137 912.
5. Zwiedzanie wewnątrz obiektów (budynków) Skansenu grupowe (powyżej 9 osób) należy zapowiedzieć, co najmniej jeden dzień wcześniej telefonicznie na nr 510 137 912, bądź mailowo na adres skansen@branszczyk.pl.
6. Osobom nietrzeźwym wstęp na teren Skansenu jest zabroniony.
7. Podczas zwiedzania należy stosować się do zaleceń przewodnika lub innych pracowników Skansenu
i niniejszego regulaminu.
8. Na całym terenie Skansenu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia, oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych z zastrzeżeniem, że Wójt Gminy Brańszczyk może wydać jednorazowe zezwolenie na handel i spożywanie alkoholu podczas organizacji imprez okolicznościowych na terenie Skansenu.
9. Ze względu na charakter obiektów należy zachować szczególną ostrożność na zejściach, podejściach, schodach kamiennych i drewnianych, zwłaszcza po deszczu, a także na niskie stropy i przejścia.
10. Zwiedzanie w grupach powinno odbywać się w sposób zdyscyplinowany, za co jest odpowiedzialny opiekun grupy.
11. Wykonywanie na terenie Skansenu zdjęć i realizacji filmowych, sesji foto – filmowych z przeznaczeniem na cele komercyjne oraz wykonywanie zdjęć i filmów realizowanych z dodatkowymi akcesoriami takimi jak stroje, przedmioty stylizowane itp., wymaga uprzedniej zgody Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku określającej m.in. warunki wykonywania takich zdjęć czy filmów oraz odpłatność za te czynności.
12. Nie pobiera się opłat za wykonywanie podczas zwiedzania ekspozycji wyłącznie dla celów osobistych amatorskich zdjęć fotograficznych i filmowych.
13. Wójt Gminy Brańszczyk lub Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku może ograniczyć lub całkowicie zakazać wykonywania fotografii, realizacji filmowych itp., jeżeli może to naruszyć interesy majątkowe Gminy lub właścicieli eksponatów lub też bezpieczeństwo obiektów całego Skansenu.

§ 2

Przepisy porządkowe

1. Na terenie Skansenu zabrania się:
 1. niszczenia eksponatów i obiektów zabytkowych i oraz ich otoczenia (ogrodzenia, ogródki itp.),
 2. przemieszczania eksponatów muzealnych,
 3. zrywania roślin i owoców,
 4. śmiecenia i zanieczyszczania terenu,
 5. hałasowania,
 6. dotykania urządzeń energetycznych,
 7. używania ognia otwartego oraz palenia tytoniu,
 8. wnoszenia i konsumowania napojów alkoholowych,
 9. używania urządzeń i sprzętu ochrony ppoż. bez uzasadnionej potrzeby.
2. Na terenie Skansenu zezwala się, o ile nie zakłóca to porządku w obiekcie i spokoju zwiedzających, na wypoczynek, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży na terenach zielonych.
3. Teren Skansenu należy opuścić przed jego zamknięciem.

§ 3

1. Każdy zwiedzający, wchodząc na teren Skansenu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych oraz do podporządkowania się poleceniom pracowników Skansenu.
2. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu mogą być zmuszone przez przewodnika lub innego pracownika, do opuszczenia terenu Skansenu.
3. W przypadku zauważenia zagrożenia pożarowego należy natychmiast powiadomić pracowników Skansenu i Straż Pożarną.

§ 4

Postanowienia końcowe

1. Skansen nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zwiedzających powstałe na skutek nie przestrzegania przepisów porządkowych określonych w niniejszym regulaminie.
2. Skansen nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione i pozostawione przez zwiedzających,
3. Skansen ma prawo utrwalać przebieg wydarzenia (zajęć, imprez) poprzez wykonywanie zdjęć i/lub nagrań dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy.
4. Wizerunek osób przebywających na terenie, na którym odbywa się wydarzenie, może zostać rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych:
 • na stronach internetowych Organizatora, w tym również w mediach społecznościowych oraz prasie,
 • w siedzibie Organizatora.
5. Osobie, której wizerunek został w ww. sposób utrwalony i wykorzystany nie przysługują jakiekolwiek (w tym finansowe) roszczenia z tego tytułu.
6. Organizator może rozpowszechniać wizerunek osób przebywających na terenie danej imprezy jedynie na podstawie zezwolenia osoby na nim przedstawionej (zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 • rozpowszechnianie danych w postaci wizerunku odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo, w każdym momencie, do cofnięcia udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 • Organizator może rozpowszechniać wizerunek także bez zezwoleń osób, w sytuacji gdy:
 • jest to osoba stanowiąca jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
 • jest to osoba powszechnie znana, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych.
 • rozpowszechnienie ma miejsce jedynie w siedzibie Organizatora, tj. zdjęcia umieszczane
  są na tablicach informacyjnych w Domu Kultury.

§ 5

Uwagi i wnioski dotyczące spraw Skansenu można zgłaszać do Wójta Gminy Brańszczyk lub Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku.

Niniejszy Regulamin stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia
Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku nr 4/2019 z 12.07.2019 r.

Klauzula RODO: zobacz tutaj: