Konkurs na Palmę Wielkanocną 2020

Regulamin konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną 2020r. gminy BrańszczykRegulamin konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną 2020r.
gminy Brańszczyk

§ 1


1. Gminny Dom Kultury w Brańszczyku ogłasza konkurs gminno – parafialny na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną 2020r. gminy Brańszczyk”. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Brańszczyk oraz członków poszczególnych wspólnot parafialnych:
a) Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 26, 07- 221 Brańszczyk,
b) Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Barbary w Porębie, Poręba, 07- 308 Poręba,
c) Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych w Białymbłocie – Kobyla.

2. Ze względu na ograniczenia wynikające z zarządzeń władz, związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego, w bieżącym roku konkurs zostanie przeprowadzony wyjątkowo za pośrednictwem Internetu, w celu uniknięcia niebezpieczeństw związanych z możliwością zarażenia koronawirusem COVID-19.

§ 2
Cele konkursu

1. Kultywowanie tradycji świątecznej.
2. Kultywowanie tradycji ludowej.
3. Doskonalenie umiejętności plastycznych i wrażliwości estetycznej.
4. Rozwijanie wyobraźni.
5. Kształtowanie postawy społecznej polegającej na zaangażowaniu w życie społeczności lokalnej i wspólnoty parafialnej oraz wkładzie w upowszechnianie wiedzy o tradycji i obyczajowości.


§ 3
Uczestnicy Konkursu


1. Konkurs adresowany jest do parafian i mieszkańców gminy Brańszczyk. W konkursie może wziąć udział każdy bez względu na wiek.
2. W Konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni oraz uczestnicy grupowi.
3. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie jedną pracę.
4. Poprzez dokonanie zgłoszenia rozumie się przekazanie Organizatorowi fotografii pracy wraz z Oświadczeniem o zgodzie na udział w konkursie załączonym do niniejszego Regulaminu.


§ 4
Zadanie konkursowe

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej tj. Palmy Wielkanocnej wg. oryginalnego pomysłu autora. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace wykonane w 2020 roku!.
Prace powinny być wykonane z materiałów, które można poddać recyklingowi.

Wymiary prac:
Max. wysokość (długość) pracy – 200 cm.
Min. wysokość (długość) pracy – 20 cm.


1. Zdjęcia prac konkursowych wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszeniową zawierającą Imię i Nazwisko Uczestnika, telefon do kontaktu z Organizatorem konkursu wg wzoru zamieszczonego na końcu niniejszego Regulaminu należy przesyłać emailem na adres gdk@branszczyk.pl

2. Prace będę oceniane wg. następujących kryteriów:

a) wzorowanie się na tradycji ludowej i jej kontynuowanie. W związku z tym prace mogą być pastiszem (mogą naśladować) wykonywane dawniej i obecnie tradycyjne palmy ludowe,

b) nowatorskie i twórcze podejście do tematu, jednakże również w tym przypadku uczestnicy powinni czerpać inspiracje z tradycyjnej twórczości ludowej. Najbardziej wskazane i najwyżej punktowane będzie czerpanie z tradycji regionalnej i kultury ludowej Puszczy Białej.

3. Termin nadsyłania prac wyłącznie emailem do gdk@branszczyk.pl: 5 kwietnia 2020 godz.16.00.


§5
Ocena Prac Konkursowych

1. Oceny prac konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora (w skład Jury wejdą proboszczowie poszczególnych parafii, dyrektor Gminnego Domu Kultury oraz przedstawiciel Wójta Gminy Brańszczyk.

2.  Jury dokona oceny prac konkursowych i wyłoni zwycięzców Konkursu w siedzibach poszczególnych parafii, w dniu 07.04.2020r.

3. Decyzja Jury jest ostateczna.

3. Głosowanie publiczności na wszystkie prace konkursowe odbędzie się poprzez portal Facebook GDK w terminie od 06.04 do 13.04.2020r.

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie WWW oraz profilu Facebook Gminnego Domu Kultury w dniu 15.04.2020r.

5. Prace nagrodzone zostaną wyeksponowane w Skansenie w Brańszczyku przez Organizatora Konkursu.


§ 6
Nagrody

Jury przyzna 9 równorzędnych nagród po 3 w każdej Parafii oraz 3 nagrody publiczności, które zostaną do przekazane do poszczególnych Parafii.


§ 7
Postanowienia dodatkowe

1.  W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy
do Organizatora.

2. Regulamin dostępny jest na stronie WWW oraz profilu Facebook Gminnego Domu Kultury
w Brańszczyku.

3.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem Konkursu będą rozpatrywane na drodze polubownej.

4. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

5.  Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu trwania poszczególnych etapów Konkursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu, zmiany podziału nagród oraz dokonania zmian w Regulaminie Konkursu bez podania przyczyny na każdym etapie.


§ 8

 Administratorem danych osobowych do celów związanych z prowadzeniem konkursu jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Organizator
Gminny Dom Kultury w Brańszczyku
KARTA ZGŁOSZENIOWA

Nr pracy: (wypełnia Jury Konkursu) …………………………/ …………….. (Br, Por, Bb)

    imię, nazwisko uczestnika/ów konkursu

  1. …………………………………………………………
  2. …………………………………………………………
  3. ………………………………………………………..
  4. ………………………………………………………..

miejscowość/sołectwo parafia nr tel. do kontaktu z Organizatorem

……………………………………………………. …………….………………………………………… …………………….………………

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w Konkursie p.t. „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna 2020”, którego organizatorem jest Gminny Dom Kultury w Brańszczyku.

Zapoznałem/am się z regulaminem i w pełni go akceptuję.

Oświadczam, że przedłożoną pracę wykonałem samodzielnie i nie narusza ona niczyich praw.
Zgadzam się, aby na wykorzystanie jej przez Organizatora Konkursu w celach promocyjnych.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu (Najpiękniejsza Palma Wielkanocna 2020) danych osobowych moich i mojego dziecka na potrzeby konkursu. Więcej na temat przysługujących Państwu praw uzyskacie w siedzibie GDK lub przeczytacie na stronie internetowej www.branszczyk.pl zakładka Gminny Dom Kultury, RODO.

………………………… ……………………………………

data, czytelny podpis uczestnika, w przypadku dzieci – podpis rodzica