REGULAMIN ZAJĘĆ I WARSZTATÓW

REGULAMIN ZAJĘĆ I WARSZTATÓW organizowanych przez Gminny Dom Kultury w Brańszczyku

PODSTAWOWE POJĘCIA W REGULAMINIE

 1. Zajęcia – cykliczne spotkania animacyjne, nietworzące zamkniętego bloku spotkań́.
 2. Warsztaty – zamknięte cykle spotkań́ o charakterze animacyjnym, o z góry określonej liczbie i czasie trwania.
 3. Uczestnik – osoba zapisana na listę̨ uczestników zajeść́ lub warsztatów.
 4. Pracownik – osoba będąca pracownikiem Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku upoważniona do organizacji i koordynacji zajęć lub warsztatów.
 5. Rodzic /opiekun prawny – osoba pełnoletnia posiadająca zdolność́ podejmowania czynności prawnych w imieniu małoletniego Uczestnika.
 6. Instruktor – osoba realizująca zajęcia lub warsztaty.
 7. Opłata- należna kwota pieniężna w wysokości ustalonej z góry – bez rozliczania kosztów poszczególnych zajęć – należna za korzystanie z zajeść́/warsztatów.

GŁÓWNE ZASADY ORGANIZACYJNE

 1. Organizatorem zajęć i warsztatów jest Gminny Dom Kultury w Brańszczyku zwany
  dalej GDK.
 2. Osobami wyznaczonymi do koordynowania zajeść́ i warsztatów są̨ Pracownicy GDK.
 3. Zajęcia i warsztaty prowadzone są̨ przez Instruktorów.
 4. W zajęciach i warsztatach mogą̨ uczestniczyć́ tylko osoby zapisane, jako Uczestnicy. Uczestnik nie może odstępować́ udziału w opłaconych zajęciach lub warsztatach osobom trzecim. O obecności rodzica lub opiekuna towarzyszącego Uczestnikowi podczas zajęć́ lub warsztatów decydują̨ Pracownicy lub Instruktorzy.
 5. Zapisy na zajęcia lub warsztaty, które stanowią̨ formę̨ zawarcia umowy pomiędzy stronami mogą̨ dokonywać́ Uczestnicy, którzy są̨ pełnoletni lub opiekunowie prawni Uczestników.
 6. Warunkiem udziału w zajęciach lub warsztatach jest akceptacja niniejszego regulaminu przez Uczestnika pełnoletniego lub przez rodzica/prawnego opiekuna Uczestnika oraz  szczegółowych warunków prowadzonych zajęć/warsztatów przedstawionych przez instruktora.
 7. Uczestnicy, którzy wyrażą chęć́ udziału w zajęciach, zobowiązani są do wypełnienia „Karty Uczestnika” i dostarczyć́ ją Pracownikowi GDK.
 8. O przyjęciu Uczestnika na zajęcia decyduje kolejność́ zgłoszeń́, wyjątek stanowią̨ zajęcia muzyczne i wokalne, gdzie o przyjęciu decyduje instruktor na podstawie przesłuchania.
 9. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać́ postanowień́ niniejszego regulaminu oraz innych przepisów porządkowych obowiązujących w miejscach, w których prowadzone są̨ zajęcia organizowane przez GDK oraz stosować́ się̨ do poleceń́ wydawanych przez Instruktorów
  i Pracowników.
 10. Dokumentem potwierdzającym obecność́ Uczestnika na zajęciach lub warsztatach jest dziennik zajęć lub warsztatów prowadzony przez Instruktora.
 11. Instruktorzy mają prawo do:

a) niewpuszczania na zajęcia Uczestników pełnoletnich oraz niedopuszczania
do aktywnego udziału Uczestników niepełnoletnich, zalegających z opłatą za dwa miesiące,

b) dokonywania skreśleń́ z listy Uczestników zajęć lub warsztatów w uzgodnieniu
z Pracownikiem GDK.

 1. Instruktorzy nie pobierają̨ od Uczestników opłat za udział w zajęciach lub warsztatach.
 2. Niedokonanie wpłaty za zajęcia lub warsztaty skutkuje uruchomieniem procesu windykacji zaległych zobowiązań́ i w przypadku dalszej zwłoce w zapłacie za zajęcia/warsztaty wykreśleniem z listy Uczestników.
 3. Minimalną liczbę̨ Uczestników zajeść́ grupowych, niezbędną do rozpoczęcia zajeść́
  lub warsztatów ustala Pracownik GDK w porozumieniu z Instruktorem.
 4. Zmniejszenie liczby Uczestników zajeść́ poniżej ustalonego minimum może skutkować́ likwidacją grupy zajęciowej.
 5. Opłaty za zajęcia mogą̨ ulec zmianie w związku ze zmniejszeniem/zwiększeniem liczebności grupy. Opłaty podlegają̨ wtedy indywidualnym ustaleniom z uczestnikami.
 6. Obowiązują̨ zniżki dla pracowników, instruktorów GDK i ich rodzin uczestniczących
  w zajęciach.
 7. Powstanie grupy warsztatowej jest możliwe, tylko po zapisaniu się̨ określonego minimum Uczestników, którzy dokonają̨ wpłaty pełnej kwoty za warsztat w wyznaczonym przez GDK terminie.
 8. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu lub elementów wyposażenia pracowni, w której odbywają̨ się̨ zajęcia lub warsztaty należy niezwłocznie poinformować́ Instruktora
  lub Pracownika.
 9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach lub warsztatach, Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny Uczestnika, obowiązany jest niezwłocznie poinformować́ o tym fakcie Pracownika GDK.
 10. Forma powiadomienia o rezygnacji powinna mieć́ postać́ pisemną. Dopuszczalna jest postać́ e-mailowa wychodząca z adresu pocztowego podanego podczas procesu rejestracji. Adres mailowy GDK: gdk@branszczyk.pl
 11. Rezygnacja z zajęć lub warsztatów nie zwalnia Uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.
 12. Zabrania się̨ przebywania na terenie GDK osobom znajdującym się̨ pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających. Na terenie GDK obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ LUB WARSZTATÓW

 1. Zajęcia lub warsztaty odbywają̨ się̨ w lokalizacjach wyznaczonych przez GDK w godzinach od 8: 00 do 20:00.
 2. Czas trwania oraz terminy zajeść́ i warsztatów ustala GDK.
 3. Zajęcia i warsztaty odbywają̨ się̨ zgodnie z harmonogramem zajeść́ przedstawionym przez instruktora.
 4. Z ważnych powodów GDK ma prawo wyznaczyć́ inny czas, termin i miejsce odbywania
  się̨ warsztatów i zajeść́, o czym poinformuje uczestników za pomocą̨ informacji pisemnej na stronie www.branszczyk.pl zakładka Gminny Dom Kultury; na profilu Facebook oraz o ile jest to możliwe indywidualnie każdego Uczestnika lub Rodzica/Opiekuna prawnego.

PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA I WARSZTATY

 1. Wysokość́ opłat za zajęcia i warsztaty w GDK reguluje Oferta artystyczno-edukacyjna  ustalana przez Dyrektora GDK.
 2. Opłaty za zajęcia należy wnosić́ z góry do dnia, w którym rozpoczynają̨ się̨ pierwsze zajęcia w danym miesiącu.
 3. Opłaty za zajęcia i warsztaty przyjmowane są̨ z góry, w związku z tym wyklucza się̨ jakiekolwiek zwroty wniesionych opłat za zajęcia i warsztaty z przyczyn rezygnacji lub innych nieobecności Uczestników za dany miesiąc.
 4. Niedopuszczalne jest dokonywanie wpłat cząstkowych za zajęcia i warsztaty dokonywanych według indywidualnych ocen Uczestników.
 5. Opłaty za zajęcia i warsztaty Uczestnik dokonuje przelewem bankowym na konto GDK.
 6. Opłaty za warsztaty należy wnosić́ z góry w całości (za zajęcia/warsztat) w terminie wyznaczonym przez GDK.
 7. W przypadku, gdy zajęcia rozpoczynają̨ się̨ w trakcie miesiąca lub gdy Uczestnik rozpoczyna swój udział w zajęciach w trakcie miesiąca, opłata za ten miesiąc jest odpowiednia do liczby zajęć lub udziału w zajęciach. 
 8. Wysokość́ opłaty za zajęcia podlega rabatowi 50% w stosunku do opłaty wynikającej z Oferty artystyczno-edukacyjnej w przypadku drugiego i kolejnego członka rodziny uczestniczącego w tych samych zajęciach.
 9. W tytule wpłaty obowiązkowo powinny być́ podane następujące informacje: imię̨ i nazwisko Uczestnika, miesiąc lub okres, za który wnoszona jest wpłata oraz rodzaj zajęć/warsztatów – zgodny z podaną nazwą przez GDK.

WYPOSAŻENIE PRACOWNI

 1. Korzystanie z wyposażenia pracowni, w której odbywają̨ się̨ zajęcia i warsztaty może odbywać́ się̨ wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Uczestnicy zajeść́ i warsztatów ponoszą̨ odpowiedzialność́ za szkody wyrządzone w mieniu GDK. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność́ ponoszą̨ rodzice lub prawni opiekunowie tej osoby.
 3. Uczestnika zajęć́ lub warsztatów obowiązuje dbałość́ o porządek w pracowni, w której odbywają̨ się̨ zajęcia lub warsztaty.

FORMA PŁATNOŚCI I DANE TELEADRESOWE      

 1. Płatności za zajęcia i warsztaty można dokonać́ Przelewem na rachunek bankowy: 66892310630500079420050001
 2. Adres: Gminny Dom Kultury w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 43, 07-221 Brańszczyk
 3. Nr telefoniczny: 29 679 40 45.
 4. Adres email: gdk@branszczyk.pl

UTRWALANIE PRZEBIEGU IMPREZY
ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

 1. GDK ma prawo utrwalać przebieg wydarzenia (zajęć, imprez) poprzez wykonywanie zdjęć i/lub nagrań dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy.
 2. Wizerunek osób przebywających na terenie, na którym odbywa się wydarzenie, może zostać rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych:

a) na stronach GDK, w tym również w mediach społecznościowych oraz prasie,

b) w siedzibie GDK.

 • Osobie, której wizerunek został w ww. sposób utrwalony i wykorzystany nie przysługują jakiekolwiek (w tym finansowe) roszczenia z tego tytułu.
 • GDK może rozpowszechniać wizerunek osób przebywających na terenie danej imprezy jedynie na podstawie zezwolenia osoby na nim przedstawionej (zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

a) rozpowszechnianie danych w postaci wizerunku odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

b) osoba, której dane dotyczą ma prawo, w każdym momencie, do cofnięcia udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 • GDK może rozpowszechniać wizerunek także bez zezwoleń osób, w sytuacji gdy:

a) jest to osoba stanowiąca jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza,

b) jest to osoba powszechnie znana, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,

c) rozpowszechnienie ma miejsce jedynie w siedzibie GDK, tj. zdjęcia umieszczane są na tablicach informacyjnych GDK.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek Informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych użytkowników oferty kulturalnej Gminnego Domu Kultury.

   1. Administratorem danych byłych, obecnych i przyszłych klientów, czyli użytkowników oferty kulturalnej, uczestników projektów, warsztatów, konkursów, imprez, jest Gminny Dom Kultury w Brańszczyku, z siedzibą ul. Jana Pawła II 43, 07-221 Brańszczyk.

Dane kontaktowe:

Adres e-mail: gdk@branszczyk.pl

Numer telefonu: 29 679 40 45

Adres korespondencyjny: ul. Jana Pawła II 43 07-221 Brańszczyk

2. Z naszym wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo kontaktować
w każdej sytuacji dotyczącej przetwarzania przez GDK Waszych danych, najprościej wysyłając e-mail na adres: iod.gdk@branszczyk.pl

3. GKD przetwarza dane osobowe swoich klientów głównie na podstawie Ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych ustaw mających odniesienie, w celach:

 • zapewnienia możliwości korzystania z oferty kulturalnej – art. 6 ust.1 lit. b „Rozporządzenia”;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i / lub ułatwienia kontaktu – art. 6 ust.1 lit. b i d „Rozporządzenia”;
 • promocji działalności GDK poprzez umieszczanie zdjęć na stronach – art. 6 ust.1 lit. a „Rozporządzenia”;
 • rozpatrzenia skarg i wniosków, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – art. 6 ust.1 lit. c „Rozporządzenia”;
 • w celach rozliczeniowych, statystycznych i naukowych – art. 6 ust.1 lit. c „Rozporządzenia”.

      4. Zbieramy i przetwarzamy następujący zakres danych:

 • dane osobowe użytkowników oferty kulturalnej GDK oraz, w stosunku do niepełnoletnich, ich opiekunów prawnych (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania);
 • dane identyfikacyjne (np. data urodzenia);
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu);
 • dane wizerunkowe (np. zdjęcie, nagranie);
 • dane komunikacyjne (np. dane wynikające z prowadzonej korespondencji).

5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w celu skorzystania
z oferty kulturalnej GDK, tj. uczestniczenia w warsztatach, konkursach, czy innych projektach (art. 6 ust. 1 lit. b), lub wynika z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c), to podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania dla Państwa usługi.
W sytuacji niepodania wskazanych danych osobowych możemy odmówić zapisania się na dane zajęcia.

6. Gdy przetwarzanie danych oparte jest na podstawie udzielonej zgody w określonym celu
(np. zgoda na wykorzystanie wizerunku), to podanie danych jest dobrowolne tak samo
jak wyrażenie zgody. Należy również pamiętać, że mają Państwo w każdym momencie
prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed
jej cofnięciem.

7. Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa, (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas), jest niezbędny do wykonania umowy, lub wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym.

Przykładowe okresy, przez jakie dane osobowe mogą być przechowywane:

 • dane użytkowników oferty kulturalnej GDK – 12 miesięcy od zakończenia celu przetwarzania;
 • dane wizerunkowe wynikające z udzielonej zgody – do wycofania zgody;
 • dane komunikacyjne – 12 miesięcy od zebrania.

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, tzn. że nie posiadamy i nie zamierzamy posiadać narzędzi / systemów,
które umożliwią nam wykorzystanie Państwa danych do oceny czynników osobowych,
w szczególności do analizy lub prognozy.

9. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w sytuacji, gdy:

 • odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz GDK, wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową,
 • odbiorcami są inne podmioty w zakresie:
 • dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;
 • wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 • ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych osobowych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

10. GDK oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę w Państwach spoza obszaru EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

11. Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to,
że od Ciebie).

12. GDK gwarantuje, że dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane przetwarzane były tylko
w niezbędnym zakresie oraz zgodnie z wszelkimi przepisami. Jednak, jeśli uznacie Państwo, że naruszyliśmy powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych to każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo:

 • dostępu do danych;
 • uzyskania kopii danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu;
 • do wycofania zgody;
 • wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

13. Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować osobiście składając pisemny wniosek, drogą elektroniczną lub listownie na wskazane poniżej adresy:

 • adres e-mail: gdk@branszczyk.pl z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych
 • adres korespondencyjny: ul. Jana Pawła II 43 07-221 Brańszczyk

14. Więcej na temat przysługujących Państwu praw uzyskacie w siedzibie lub przeczytacie na stronie internetowej www.branszczyk.pl zakładka Gminny Dom Kultury, RODO.