Regulamin boiska

OKRESOWE OGRANICZENIA KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ O CHARAKTERZE OTWARTYM

Od 4 maja udostępnione zostały obiekty infrastruktury sportowej o charakterze otwartym pod warunkiem zachowaniu limitów uczestników oraz niżej wymienionych zasad bezpieczeństwa:

 • zachowanie dystansu społecznego,
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • ograniczona liczba osób, na boisku może przebywać maksymalnie 6 osób plus trener,
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • dezynfekcja urządzeń́ po każdym użyciu i każdej grupie,
 • obowiązkowa dezynfekcja  rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami lub w inny sposób ograniczenie kontaktu pomiędzy grupami korzystających.
 • PROJEKT

  Tymczasowy

  Regulamin korzystania z gminnego boiska sportowego
  w Brańszczyku przy ulicy Jana Pawła II 45

  1. Administratorem gminnego boiska sportowego zwanego dalej „boiskiem” jest Gminny Dom Kultury w Brańszczyku mający siedzibę przy ul. Jana Pawła II 43 zwany dalej „administratorem”.
  2. Administrator wyznacza pracownika odpowiedzialnego za udostępnianie i funkcjonowanie boiska.
  3. Boisko jest czynne w godz. 9.00 – 21.00 we wszystkie dni tygodnia w terminie od 1 marca do 15 października.
  4. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych warunków zagrażających zdrowiu lub życiu korzystających z boiska, administrator może zabronić korzystania z tego obiektu.
  5. Zajęcia sportowe odbywające się na terenie boiska prowadzi nauczyciel lub pełnoletni opiekun grupy.
  6. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.
  7. Osoba prowadząca zajęcia powinna sprawdzić stan techniczny boiska oraz urządzeń, z których będzie korzystać przed rozpoczęciem zajęć. Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić do administratora – pracownika odpowiedzialnego za funkcjonowanie obiektu.
  8. Osoby korzystające z boiska obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników boiska prowadzonego przez administratora.
  9. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nry: 29 679 40 45, 510 137 912 lub mailowo: gdk@branszczyk.pl, od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.oo – 16.oo, w piątki w godzinach 9.oo – 15.oo.
   a) dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u administratora obiektu nie wcześniej jednak, niż z tygodniowym wyprzedzeniem, rezygnację z rezerwacji należy niezwłocznie zgłosić do administratora,
   b) administrator zastrzega sobie rezerwację boiska w dłuższych terminach, uwzględniające gminne lub szkolne turnieje i konkursy organizowane np. w okresie wakacji.
   Turnieje i konkursy gminne ogłaszane są zwyczajowo na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.gdkbranszczyk.pl i profilu Facebook https://www.facebook.com/gdkbranszczyk/ .
  10. Korzystanie z boiska jest nieodpłatne dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brańszczyk oraz dla klubów, stowarzyszeń, i grup zorganizowanych z terenu Gminy, a także dla drużyn i zespołów biorących udział w turniejach i konkursach pod patronatem Wójta Gminy Brańszczyk.
  11. Korzystanie z boiska dla osób i drużyn niewymienionych w pkt 10. jest odpłatne na podstawie cennika.
  12. Na boisku mogą przebywać jednocześnie 2 drużyny piłki nożnej lub innej pokrewnej dyscypliny sportowej, jednak drużyna nie może liczyć więcej osób niż wskazują przepisy gry w danej dyscyplinie.
   Tymczasowe ograniczenia wynikające ze stanu zagrożenia koronawirusowego mówią o tym, że jednocześnie na boisku grać będzie mogło jednocześnie maksymalnie 6 osób oraz 1 trener do czasu zmiany rozporządzeń władz.
  13. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego oraz spełnienia wymagań zgodnie z pkt. 14.

  14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
   1. używania butów piłkarskich na korkach oraz kolców,
   2. użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
   3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
   4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
   5. palenia tytoniu, spożywania alkoholu i/lub środków odurzających, żucia gumy,
   6. przebywania na terenie obiektu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających,
   7. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych lub metalowych,
   8. przeszkadzania w zajęciach lub grze,
   9. zakłócania porządku lub używania słów wulgarnych,
   10. wprowadzania zwierząt,
   11. korzystania z boiska bez zgody administratora,
   12. wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, używania otwartego ognia.

  15. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z wcześniejszymi punktami korzystania z boiska podejmuje administrator, który w zależności od sytuacji może:
   1. nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
   2. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
   3. nakazać opuszczenie terenu boiska,
   4. zakazać dalszych wstępów na kompleks,
   5. wyłączyć z użytkowania obiekt w całości lub części,
   6 odwołać wcześniejszą rezerwację obiektu,
   7. nakazać opuszczenie obiektu wszystkim korzystającym.

  16. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i BHP, a także podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

  17. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu może być rozpatrywanie w drodze postępowania karno – administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.
  18. Korzystający z boiska przebywają na nim na własną odpowiedzialność.

  19. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie przez uczestników zajęć sportowych.

  20. Teren boiska wraz z jego przyległym otoczeniem objęty jest ciągłym nadzorem.

  21. Przypadki nieprzestrzegania regulaminu należy niezwłocznie zgłaszać administratorowi obiektu tel. 510 137 912; Policji 997 lub Policji w Wyszkowie 29 743 62 00.