Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku z siedzibą ul. Jana Pawła II 43, 07-221 Brańszczyk (e-mail: gdk@branszczyk.pl, tel. 29 679 40 45)

Ochrona danych jest dla nas niezwykle ważna, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo wysyłając e-mail na adres: iod.gdk@branszczyk.pl

GCKST przetwarza dane osobowe swoich klientów głównie na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych ustaw mających odniesienie, między innymi w poniżej określonych celach:

 • realizowania zadań wynikających z przepisów, statutu oraz regulaminów, tj. zapewnienia możliwości korzystania z oferty kulturalnej – art. 6 ust.1 lit. b i e „Rozporządzenia”;
 • promocji działalności GCKST poprzez umieszczanie zdjęć na stronach – art. 6 ust.1 lit. a i e „Rozporządzenia”;
 • rozpatrzenia skarg i wniosków, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – art. 6 ust.1 lit. c i e „Rozporządzenia”;
 • w celach rozliczeniowych, statystycznych i naukowych – art. 6 ust.1 lit. c „Rozporządzenia”.

Zbieramy i przetwarzamy następujący zakres danych:

 • dane osobowe użytkowników oferty GCKST oraz, w stosunku do niepełnoletnich, ich opiekunów prawnych (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania);
 • dane identyfikacyjne (np. data urodzenia);
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu);
 • dane wizerunkowe (np. zdjęcie, nagranie);
 • dane komunikacyjne (np. dane wynikające z prowadzonej korespondencji).

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania dla Państwa usługi w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w celu skorzystania z oferty kulturalnej lub wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Podanie innych danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie wyrażenia zgody.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Przykładowe okresy, przez jakie dane osobowe mogą być przechowywane:

 • dane użytkowników oferty kulturalnej GCKST – 12 miesięcy od zakończenia celu przetwarzania;
 • dane wizerunkowe wynikające z udzielonej zgody – do wycofania zgody;
 • dane komunikacyjne – 12 miesięcy od zebrania.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w sytuacji, gdy odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz GDK. Odbiorcami mogą być także organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów w zakresie i celu, które wynikają z przepisów prawa. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę w Państwach spoza obszaru EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).

Macie Państwo prawo do dostępu do danych, uzyskania kopii danych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu, do wycofania zgody, wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej na temat przysługujących Państwu praw przeczytacie na stronie internetowej GCKST www.gdkbranszczyk.pl zakładka DOKUMENTY lub uzyskacie w siedzibie.