Statut

Uchwała nr XIX.139.2020 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 7 maja 2020r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, 2 czerwca 2020 poz. 6058.

UCHWAŁA NR XIX.139.2020
RADY GMINY BRAŃSZCZYK
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/83/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 stycznia 2008 r.
w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 194) Rada Gminy Brańszczyk uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się nazwę Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku na ,,Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku”.
§ 2. Nadaje się statut Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańszczyk.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Beata Wielgolaska


Załącznik do Uchwały
Nr XIX.139.2020
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 07 maja 2020 r.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XIX/83/08 RADY GMINY BRAŃSZCZYK Z DNIA 21 STYCZNIA 2008 R.
W SPRAWIE PRZYJĘCIA STATUTU GMINNEGO DOMU KULTURY W BRAŃSZCZYKU


STATUT
Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku, zwane dalej „Centrum Kultury”, jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarująca przydzieloną i nabytą częścią mienia.

§2

Centrum Kultury podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury właściwego dla siedziby i terenu działania.

§3

1. Siedzibą Centrum Kultury jest Gmina Brańszczyk.
2. Terenem działania Centrum Kultury jest obszar Gminy Brańszczyk.
3. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami Centrum Kultury może działać na terenie całego kraju oraz za granicą.

§4

1. Organizatorem Centrum Kultury jest Gmina Brańszczyk.
2. Nadzór nad działalnością Centrum Kultury sprawuje Wójt Gminy Brańszczyk.

§5

Centrum Kultury:
      1) używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem,
      2) może używać pieczęci okrągłej na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
      3) może posiadać znak graficzny (logo).

Rozdział II
Zakres działalności

§6

1. Celem Centrum Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, upowszechnianie i promocja kultury, sportu i turystyki.
2. Podstawowym celem Centrum Kultury jest:
    a) pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce,
    b) upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

§7

Zakres działalności Centrum Kultury obejmuje:

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań mieszkańców w obszarze kultury, sportu i turystyki;
2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, sportowej, hobbystycznej i rekreacyjno-ruchowej;
3) prezentację i promocję amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej;
4) gromadzenie w skansenie oraz konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów z dziedziny historii, etnografii, sztuki ludowej, architektury i budownictwa regionalnego;
5) prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez organizowanie warsztatów sztuki ludowej, publikowanie wyników badań i opracowań naukowych, a także katalogów, przewodników, wystaw;
6) inspirowanie działań artystycznych, sportowych i turystycznych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego;
7) działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizację imprez artystycznych, sportowych i turystycznych;
8) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców;
9) inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb mieszkańców zleconych przez Wójta Gminy Brańszczyk.

§8

Realizacja zadań Centrum Kultury następuje w szczególności przez:

1) prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej, sportowej, turystycznej;
2) prezentowanie dokonań kulturalnych przez organizowanie występów teatralnych, koncertów, seansów filmowych, wystaw, pokazów, aukcji, działalność wydawniczą, itp.;
3) współpracę z:

a) organizatorami, jednostkami pomocniczymi niższego rzędu, mieszkańcami oraz artystami i twórcami, w szczególności mieszkającymi lub działającymi na obszarze Gminy Brańszczyk,
b) instytucjami kultury, ochrony zabytków, placówkami oświatowymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym, sportowym i turystycznym,

4) optymalne wykorzystanie warunków lokalowych oraz wyposażenia.

Rozdział III
Organizacja

§9

 1. Organizację wewnętrzną Centrum Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Centrum Kultury po zasięgnięciu opinii: Wójta Gminy Brańszczyk, działającej w Centrum Rady Programowej oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 2. Dyrektor Centrum Kultury, zwany dalej „Dyrektorem”, zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Brańszczyk.
 4. Przy Centrum Kultury może działać Rada Programowa jako ciało opiniodawcze i doradczo-konsultacyjne.
 5. Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.
 6. Członków Rady Programowej powołuje Dyrektor spośród osób wymienionych w §8 ust. 3) z tym, że Wójt Gminy Brańszczyk wskazuje przedstawiciela organizatora.

§10

 1. Centrum Kultury jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 2. Wobec pracowników Centrum Kultury czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.
 3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

§ 11

1. W strukturze Centrum Kultury funkcjonuje:
                  1) Skansen im. Marii Żywirskiej w Brańszczyku,
                  2) Filia w Porębie,
                  3) Filia w Białymbłocie,
                  3) Wszechnica Brańszczykowska,
                  4) Orkiestra Darmanista,
                  5) Koło Seniora,
                  6) Świetlice wiejskie.
2. Centrum Kultury prowadzi działalność statutową w obiektach przekazanych przez organizatora typu: świetlice, boiska, tereny rekreacyjne.
3. Centrum Kultury może prowadzić działalność statutową w obiektach udostępnionych od osób trzecich na podstawie odrębnych umów i porozumień.

Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej

§12

Mienie Centrum Kultury służy wyłącznie wykonywaniu jego zadań statutowych.

§ 13

 1. Centrum Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.).
 2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury jest plan finansowy opracowany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji udzielonej przez organizatora.
 3. Centrum Kultury zobowiązane jest do przedkładania rocznych sprawozdań finansowych do dnia 31 marca Wójtowi Gminy Brańszczyk.

§ 14

Przychodami Centrum Kultury są:
          1) dotacje budżetowe,
          2) wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności,
          3) środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych,
          4) środki uzyskane z innych źródeł.